Lankymo taisyklės

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO
LANKYMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinis parkas (toliau – parkas) – tai saugoma teritorija, įsteigta
gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingoje, ypač vertingoje teritorijoje,
kurios apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo
zonų nustatymu.
2. Parko lankymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato lankymosi parke
pažintiniais, poilsio ir kitais tikslais tvarką.
3. Asmenys, besilankantys parke, privalo laikytis galiojančių Lietuvos
Respublikos Aplinkos apsaugos, Saugomų teritorijų, Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos, Laukinės augalijos, Laukinės gyvūnijos, Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių
bei bendrijų, Miškų, Triukšmo valdymo ir kitų įstatymų, parko nuostatų bei apsaugos
reglamento, vietos savivaldos institucijų sprendimų, susijusių su lankymusi parke, kitų
teisės aktų bei šių taisyklių reikalavimų.
II. PARKO LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
4. Parko lankytojai turi teisę:
4.1. lankytis parke, išskyrus šių taisyklių 7.1 punkte numatytas išimtis;
4.2. statyti palapines ir trumpalaikiam apgyvendinimui poilsiavimo tikslais
skirtas autotransporto priemones, kurti laužus tik specialiai tam įrengtose ir informaciniais
ženklais pažymėtose vietose (stovyklavietėse, poilsiavietėse, kempinguose), kaip tai
numatyta atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose;
4.3. važinėti transporto priemonėmis valstybinės ir vietinės reikšmės keliais,
kuriuose eismas leidžiamas Kelių eismo taisyklių nustatyta tvarka;
4.4. statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių
kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir
nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
4.5. žvejoti, medžioti laikantis Aplinkos ministro patvirtintos tvarkos, kitų teisės
aktų reikalavimų;
4.6. uogauti, grybauti, riešutauti, rinkti vaistažoles laikantis laukinės augalijos ir
miškų įstatymais nustatytos išteklių naudojimo tvarkos, kitų teisės aktų reikalavimų;
4.7. plaukioti parko vandens telkiniuose mažosiomis plaukiojimo priemonėmis,
laikantis Aplinkos ministro patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose
plaukiojimo priemonėmis reikalavimų;
5. Parko lankytojai privalo:
5.1. saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo objektus (vertybes), tausoti
gamtos išteklius;
5.2. nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų;
5.3. tinkamai naudotis ir sutvarkyti paliekamą poilsiavimo, stovyklavimo ar kitą
laikino apsistojimo vietą;
5.4. rūšiuoti atliekas ten, kur yra pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, ir
laikytis kitų vietos savivaldos patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų;
5.5. mokamose stovyklavietėse, poilsiavietėse ir lankytinuose objektuose
sumokėti nustatyto dydžio mokestį juos aptarnaujančios institucijos įgaliotiems asmenims;
5.6. saugiai elgtis su ugnimi – laužus kurti tik specialiai tam įrengtose
laužavietėse. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę
žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs;
5.7. pastebėjus gaisrą, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnyboms
arba miškų urėdijai, parko direkcijai ar vietos savivaldos institucijai, o esant galimybei,
gaisrą gesinti, kol atvyks specialiosios tarnybos;
5.8. apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus,
saugomų teritorijų režimo ar kitus pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, pranešti
policijai, aplinkos apsaugos agentūroms, parko direkcijai ar kultūros paveldo
departamentui;
5.9. vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų
reikalavimus, netrukdyti jiems vykdyti aplinkos apsaugos kontrolės funkcijų.
6. Organizuoti sąskrydžius, sporto, kultūros, sveikatingumo ir kitus masinius,
renginius, kuriuose dalyvauja daugiau kaip 100 žmonių, parke, išskyrus miestų, miestelių
teritorijas, leidžiama tik raštu tai suderinus su parko direkcija ir teritorijos savininku,
valdytoju ar naudotoju.
III. PARKO LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA VEIKLA
7. Parko lankytojams draudžiama:
7.1. pažeisti šių taisyklių IV skyriuje nustatytą valstybinio parko rezervato
lankymo tvarką;
7.2. kurti laužus, statyti palapines ir trumpalaikiam apgyvendinimui poilsiavimo
tikslais skirtas autotransporto priemones tam tikslui neįrengtose ir nenumatytose bei
informaciniais ženklais nepažymėtose vietose;
7.3. naikinti ir žaloti gamtos ir kultūros paveldo objektus (vertybes);
7.4. gadinti, naikinti ar savavališkai perkelti rekreacinius įrenginius,
informacines rodykles, stendus, riboženklius, kvartalinius stulpus ir ženklus,
priešgaisrinius įrenginius;
7.5. savavališkai kirsti, naikinti, žaloti medžius ar krūmus;
7.6. gaudyti, naikinti ir žaloti laukinius gyvūnus, išsinešti juos su savimi, rinkti
paukščių kiaušinius, ardyti jų būstus (olas, dreves, lizdus ir pan.) ar kitaip kenkti gyvūnų
aplinkai;
7.7. rinkti į Lietuvos Respublikos raudonąją knygą įrašytų rūšių augalus ir
grybus, naikinti jų augimvietes;
7.8. naikinti ar žaloti skruzdėlynus;
7.9. naikinti, žaloti, rinkti ar išsinešti, išsivežti miško paklotę;
7.10. triukšmauti, garsiai leisti muziką ar kitaip trukdyti kitų valstybinio parko
lankytojų ar vietos gyventojų poilsį, taip pat gyvūnų ramybę;
7.11. kelti pavojų kitų asmenų saugumui;
7.12. leisti bėgioti palaidiems šunims, išskyrus Aplinkos ministro patvirtintose
medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka, ir juos maudyti
žmonių susitelkimo vietose;
7.13. statyti autotransporto priemones arčiau kaip 25 metrai nuo vandens telkinio
kranto ar vandens telkinio šlaito viršutinės briaunos, kai krantai yra statūs, išskyrus
stovėjimą įrengtose ir atitinkamais ženklais pažymėtose automobilių stovėjimo aikštelėse,
ir įvažiuoti į vandenį;
7.14. važinėti automobiliais vandens telkinių ledo paviršiumi (išskyrus specialiųjų
tarnybų transportą vykdant tarnybines funkcijas);
7.15. važinėti ne keliais, ne keliuose statyti ar kitaip eksploatuoti motorines
transporto priemones (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto
priemones), išskyrus specialiąsias transporto priemones, žemės ir miškų ūkio techniką,
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
7.16. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius;
7.17. užkasti komunalines ir kitas atliekas;
7.18. deginti žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, komunalines ir kitas
atliekas;
7.19. ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
7.20. trukdyti stovyklaviečių, poilsiaviečių įrengimo, apželdinimo, pažintinių takų
žymėjimo ir įrengimo bei kitiems tvarkymo darbams parke, kai šie darbai vykdomi pagal
parengtus ir nustatyta tvarka suderintus projektus;
7.21. savavališkai statyti ir įrenginėti poilsiui ar sportui reikalingus įrenginius.
IV. LANKYMASIS PARKO REZERVATE
8. Lankytis parko rezervate leidžiama tik mokslo tiriamaisiais, mokomaisiais
ar pažintiniais tikslais, laikantis šių taisyklių 8-10 punktuose nurodytos tvarkos.
9. Lankymasis mokslo tiriamaisiais tikslais yra gamtinės medžiagos ir
duomenų rinkimas bei stebėjimai, vadovaujantis patvirtintomis parko gamtos tyrimų
programomis. Šiais tikslais lankytis rezervate leidžiama specialistams, kurių darbo ar
studijų sritis yra susijusi su gamtos tyrimais, pagal patvirtintas ir su direkcija suderintas
tyrimų programas. Programose nurodomi tyrimų tikslai, renkamų duomenų ir kolekcinės
medžiagos apimtys, numatomi duomenų skelbimo būdai, tyrimų vieta, laikas, maršrutai,
ataskaitų apie atliktus tyrimus ir jų rezultatus pateikimo valstybinio parko direkcijai tvarka.
10. Lankymasis mokomaisiais tikslais yra studentų, moksleivių grupių, gamtos
mokyklų dalyvių lankymasis parko rezervato teritorijoje mokomųjų praktikų metu, siekiant
stebėti ir tirti gamtą (tokio lankymosi metu draudžiama paimti ir išsinešti gyvūnus, augalus
ar grybus). Mokomaisiais tikslais lankytis rezervatų teritorijose leidžiama tik su grupių
vadovais, lydint valstybinio parko direkcijos specialistui, direkcijos nustatytu paros laiku ir
laikotarpiu ir pagal patvirtintas bei su direkcija suderintas mokymo programas, kuriose turi
būti nurodyti mokymo tikslai, mokymo vieta, laikas, maršrutai, ataskaitų apie atliktus
stebėjimus ir jų rezultatus pateikimo valstybinio parko direkcijai tvarka.
11. Lankymasis pažintiniais tikslais yra lankytojų grupių ar pavienių asmenų
lankymasis parko rezervato teritorijoje, siekiant susipažinti su rezervate saugomais gamtos
kompleksais ir objektais (tokio lankymosi metu draudžiama paimti ir išsinešti gyvūnus,
augalus ar grybus). Pažintiniais tikslais lankytis rezervatų teritorijose leidžiama tik
pažintiniais takais bei direkcijos nustatytu paros laiku ir laikotarpiu lydint valstybinio
parko direkcijos specialistui.
V. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ
12. Lankymosi parke tvarkos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybiniai
saugomų teritorijų pareigūnai.
13. Kontrolę parke pagal kompetenciją taip pat vykdo valstybiniai miškų
pareigūnai, valstybiniai aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, valstybiniai nekilnojamųjų
kultūros paveldo vertybių apsaugos pareigūnai ir kiti pareigūnai.
14. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
15. Asmenys, padarę žalą saugomoms teritorijoms ar jose esančioms vertybėms
privalo atlyginti žalą kiek įmanoma natūra (atkurti pirminę objekto ar teritorijos būklę), be
to, atlyginti padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Kai ta pačia veika
pažeidžiami visuomenės interesai ir padaroma žala fizinių ar juridinių asmenų turtui,
pažeidimą padarę asmenys privalo atlyginti tiek valstybiniams parkams, tiek fizinių ar
juridinių asmenų turtui padarytą žalą. Nuostoliai nustatomi pagal Vyriausybės įgaliotos
institucijos patvirtintą metodiką.
_________________________
SUDERINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
2009-05-19 raštu Nr. R2-747-3.29
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
2009-05-07 raštu Nr.4.9/6-1S-498
Utenos rajono savivaldybės administracijos
2009-05-28 raštu Nr. (3.21)-s-1306